Сключване на борсов договор за доставки по ЗОП

“Милков 63“ ЕООД предлага борсово представителство на пода на „БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА“ АД. Съгласно Закона за обществените поръчки /чл.79 ал.1 т.7/ избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на стоки може да се осъществи чрез лицензирана борса в Република България с процедура „Договаряне без обявление“. Стоките, които могат да бъдат предмет на борсова сделка са регламентирани в списък, одобрен от Министерски съвет. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най – кратки срокове (до няколко дни), при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Сред основните ни клиенти за провеждане на търгове за доставка са много общини, общински и държавни предприятия, агенции, здравни и образователни заведения и др. Като следствие от борсовите нормативи, по които се провежда процедура по възлагане на обществена поръчка, а така и по определяне на изпълнител, нямаме нито една обжалвана, прекратена или отменена такава.

Ние гарантираме за:

- пълна консултация и съдействие при публикуване на решение за откриване на процедурата в АОП

- изготвяне на всички документи до завършване на процедурата

- консултации (дори и след изтичане на договора за борсово представителство) по въпроси свързани с борсовата търговия и процедурите по ЗОП, отнасящи се към стоковите борси, изхождайки от опита и знанията ни, натрупани от създаването на борсите в България до сега

- лоялност и коректно отношение към клиентите


free hit counter