Борсови стоки

На Българска Стокова Борса се формират три основни кръга:

Първи борсов кръг "Индустриални стоки"

* Черни, цветни и благородни метали;

* Изделия на черната и цветна металургия, проводници, кабели и тел;

* Продукти на химическата промишленост и други свързани с нея промишлености;

* Фармацевтични продукти, химикали и химически продукти;

* Каучук и каучукови изделия, пластмаси и изделия от тях;

* Енергийни материали и продукти, твърди и течни горива, нефтопродукти и други гориво-смазочни материали и течности – консумативи за МПС;

* Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда и аналогични материали, керамични продукти, стъкло и стъклени изделия;

* Дървен материал и изделия от дървен материал, корк, хартия или картон и изделия от тях;

* Индустриални и промишлени изделия, инструменти, машини, апарати и оборудване;

* Строителни, монтажни и транспортни съоръжения, инсталации, части и принадлежности;

* Кожи и кожени изделия, влакна, вълна, прежди, тъкани и изделия от тях;

* Tорове и препарати за растителна защита.


Втори борсов кръг "Хранителни стоки, зърнени и технически култури"

* Зърнени технически и фуражни култури;

* Фураж за животни;

* Тестени изделия;

* Кафе, чай и подправки;

* Живи животни и продукти от животински произход;

* Месо и месни продукти; риба и рибни продукти;

* Мляко и млечни продукти;

* Мелничарски продукти;

* Мазнини и масла от животински или растителен произход;

* Захар и захарни изделия;

* Хранителни продукти от плодове, зеленчуци и други части от растения;

* Остатъци и отпадъци от хранителна промишленост, храни за животни;

* Други хранителни продукти, включително напитки и тютюневи изделия;

* Пшеница хлебна;

* Пшеница фуражна;

* Ечемик фуражен;

* Ечемик пивоварен;

* Царевица;

* Овес;

* Маслодаен слънчоглед;

* Бобови растения.

Трети борсов кръг "Сделки по реда на Закона за обществените поръчки"


free hit counter